5 Dones a la Torre Blanca.OBRA GRÀFICA

La producció de l’obra gràfica respon a la iniciativa de l’artista de crear diversos exemplars d’una mateixa obra i per tant és seriada; però ací no parlem de meres reproduccions, perquè moltes de les peces que componen les sèries compten amb la intervenció directa de l’artista que confecciona la matriu, realitza la impressió mitjançant processos artesanals i intervé a posteriori, treballant sobre la impressió aconseguint obres úniques malgrat el seu caràcter seriat.

L’excepció quant a tècniques en aquesta exposició la tenim en el “Giclée” un terme bastant recent (1991) .Són impressions fine art de Celia *Kettle, on la tecnologia s’aproxima a la perfecció amb la supervisió de l’artista.

També l’aportació de ‘obra gràfica única’ amb els’ monotips’ de Françoise Bracke amb qualitats espectaculars. En gravat, es diu monotip a una impressió única, sense que es produïsquen més exemplars.

Trobem Ofici, trajectòria i sensibilitat amb tècniques més antigues com la xilografia en l’obres de Carmen García Gordillo amb Xilos posteriorment acolorides “els colors de Carmen” i amb la figuració tan personal de l’artista.

Inma Coll ens mostra dues litografies, obres de la sèrie “Flamenc”, impactant per l’expressivitat que li aporta el traç i el posterior color serigrafiado. Ens ha portat una peça única “Abraçada en l’espill “en gravat/collage que plasma l’ofici a més del bagatge creatiu d’aquesta dona; amb “Alé i vida” altra tècnica molt ben resolta (fotogravat) en una obra molt personal.

 Amparo Noguera maneja l’aiguafort i gravat amb una soltesa espectacular i ens mostra, a partir d’unes obres constructivistes, dues peces seriades on el color és diferenciador i protagonista.

Veiem també dues obres creades a partir d’anteriors gravats, creades en collage, igualant grisos, blancs i negres.

Ofici, color, composició i equilibri podrien molt bé ser els adjectius que definisquen l’obra d’Amparo en aquesta exposició.

Reunir un elenc de cinc artistes de mons diferents i presentar ací una selecció efectuada des dels seus espais de treball ha sigut un plaer com a comissària i espere i desitge que el plaer siga compartit.

 

 

5 MUJERES EN LA TORRE BLANCA.OBRA GRÁFICA

 

La producción de la obra gráfica responde a la iniciativa del artista de crear varios ejemplares de una misma obra y por lo tanto es seriada; pero aquí no hablamos de meras reproducciones, pues muchas de las piezas que componen las series cuentan con la intervención directa del artista que confecciona la matriz, realiza la impresión mediante procesos artesanales e interviene a posteriori,  trabajando sobre la impresión consiguiendo  obras  únicas a pesar de su carácter seriado.

La excepción en cuanto a técnicas en ésta exposición la tenemos en el “Giclée” un término bastante reciente (1991) .Son impresiones fine art de Celia Kettle, dónde la tecnología se aproxima a la perfección con la supervisión de la artista.

También la aportación de ‘obra gráfica única’ con los’ monotipos’ de Françoise Bracke con calidades espectaculares. En grabado, se llama monotipo a una impresión única, sin que se produzcan más ejemplares.

Encontramos Oficio, trayectoria y sensibilidad con técnicas más antiguas como la xilografía en la obras de Carmen García Gordillo con Xilos posteriormente coloreadas “los colores de Carmen” y con la figuración tan personal de la artista.

Inma Coll nos muestra  dos litografías,obras de la serie “Flamenco”, impactante por la expresividad  que le aporta el trazo y el posterior color serigrafiado. Nos ha traído una pieza única “Abrazo en el espejo”en grabado/collage que plasma el oficio además del bagaje creativo de ésta mujer;con “Aliento y vida” otra técnica muy bien resuelta (fotograbado)en una obra muy personal.

 Amparo Noguera  maneja el aguafuerte y grabado con una soltura espectacular y nos muestra, a partir de unas obras constructivistas, dos piezas seriadas dónde el color es diferenciador y protagonista.

Vemos también  dos obras creadas a partir de anteriores grabados, creadas en collage, igualando grises,blancos y negros.

Oficio,color,composición y equilibrio podrían muy bien ser los adjetivos que definan la obra de Amparo en ésta exposición.

Reunir un elenco de  cinco artistas de mundos distintos y presentar aquí una selección efectuada desde sus espacios de trabajo ha sido un placer como comisaria y espero y deseo que el placer sea compartido.

Sales Prats Gràcia,comisaria de la exposición.

 

5 LADIES IN THE WHITE TOWER

The making of graphic artwork answers to the artist’s initiative to create several copies of the same work and thus it’s serial; but here we’re not talking about mere reproductions, for many of the works that make up the series count on the artist’s intervention, who makes the matrix and the impression with craft processes and then intervenes by working on the print, getting unique works despite their serial nature.

The exception in terms of techniques in this exhibition is found in “Giclée”, a fairly recent term (1991). They’re Celia Kettle’s fine art prints, where the technology gets closer to perfection with the artist’s supervision.

Also exceptional is the contribution of ‘unique graphic artwork’ with Françoise Brackle’s ‘monotypes’ with spectacular quality. In engraving, a monotype is a unique print, without any additional works produced.

We find work, trajectory and sensibilities with older techniques such as xylography in Carmen García Gordillo’s works with woodcuts that are later colored “Carmen’s colors” and with the figuration of the artist that’s so personal.

Inma Coll shows us two lithographs, works of the “Flamenco” series, shocking due to the expressiveness given to her by the stroke and the later screen printed color. She has given us a unique work named “Hug in the mirror” made on engraving/collage that reflects this woman’s work and creative baggage; with “Breath and life” another very well made technique (photoengraving) in a very personal work.

Amparo Noguera handles etching and engraving with amazing ease and shows us, based on constructivist works, two serial works where the color is the differentiator and the protagonist.

We also see two works created from previous engravings, made in collage, matching greys, whites and blacks.

Work, color, composition and balance might as well be the adjectives that define Amparo’s work in this exhibition.

Reuniting a cast of five artists from different worlds and presenting here a selection made from their workspaces has been a pleasure as an art curator and I hope and wish the pleasure is shared.

Sales Prats Gràcia, art curator for the exhibition.