Horitzons

                          Mar d’horitzons/Mar de horizontes/Sea of horitzons

 

La proposta expositiva de Julia Gómez ens convida a recórrer paisatges més
enllà de la nostra realitat. Una mirada poètica cap a horitzons de mars i terres. Textures, veladures i tonalitats d’una paleta molt personal ens porten a imaginar paisatges a diferents hores del dia i al fosquejar mirats de front. Matisos de tons i textures conformen llums, i amb elles espais. La calma.
Llicenciada en Belles arts per la Universitat Politècnica de València i Màster en producció artística per la mateixa universitat; ha format part de diversos
col·lectius artístics amb els quals ha exposat en diferents ciutats d’Espanya. Ha realitzat exposicions individuals a Suïssa i Espanya.

 

La propuesta expositiva de Julia Gómez nos invita a recorrer paisajes más allá de nuestra realidad. Una mirada poética hacia horizontes de mares y tierras. Texturas, veladuras y tonalidades de una paleta muy personal nos llevan a imaginar paisajes a distintas horas del día y anocheceres vistos de frente. Matices de tonos y texturas conforman luces, y con ellas espacios.La calma.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en producción artística por la misma universidad; ha formado parte de varios colectivos artísticos con los que ha expuesto en diferentes ciudades de España. Ha realizado exposiciones individuales en Suiza y España.

 

Julia Gómez’s exhibition invites us to travel through landscapes beyond our reality. A poetic gaze towards horizons of seas and lands. Textures, glazes and tonalities of a very personal palette lead us to imagine landscapes at different times of the day and sunsets seen from the front. Shades of tones and textures form lights, and with them spaces. Calmness.

With a degree in Fine Arts from the Polytechnic University of Valencia and a Masters in artistic production from the same university, she has been a member of several art groups with which she has exhibited in different cities in Spain.

She has had solo exhibitions in Switzerland and Spain.