L’ombra de la lluna

«De vegades, el nostre equilibri és com el de la lluna: s’ompli, es buida; pletòrica o trista,tot ocorre, tot canvia, tot torna»

Carmen Garcia Gordillo

L’ombra de la lluna, el gaudi creatiu de Carmen Garcia

Lluna que commou i acompanya, símbol del canvi, del que mor per a tornar a nàixer, per a renovar-se.
En esta exposició, la lluna i la seua ombra semblen el pretext per a la cerca del desconegut.
Per al tarannà d’una artista amb bagatge i personalitat inconfusible, el treball sembla ser un joc plàcid d’harmonia i reflexió.
Intuïció i deixar-se portar per l’energia creadora, de vegades amagada, i descobrir-la com en l’altra cara de la lluna, la que no es mostra, la que no ensenyem, però que sosté la nostra part lluminosa.
És clar que la pintora ho gaudix.
Al llarg d’un bon grapat d’anys, apareixen en les seues obres diverses lectures de la lluna. LLUNA NOVA, com el moment de parar el ritme; LLUNA CREIXENT, com la nit que guanya claredat; LLUNA PLENA, com el moment de plenitud i vitalitat; LLUNA MINVANT, com el descens de la llum que ens duu al món dels misteris.
El gaudi creatiu, amb la presència de la natura i la calma en la pintura, també es plasma ben bé en la Carmen il·lustradora. El que va començar amb uns esbossos per a il·lustrar l’edició d’un llibre va evolucionar cap a treballs brillants editats pel Cercle de Lectors.

Compagina la pintura amb la il·lustració amb un reconegut treball en publicacions estrangeres especialitzades en qüestions relacionades amb la naturalesa i el ioga; a més, són ben recognoscibles els dissenys de «calendaris lunars», que tindrem al nostre abast en esta exposició.
Tenim a «L’ombra de la lluna» quasi un centenar d’imatges en un fantàstic recorregut per despertar els ulls.

Hi trobem la paleta força personal dels colors creats al llarg del seu temps barrejada amb la recognoscible figuració i us assegura un ritme plàcid d’una exposició que presenta llenços, cartons, papers i amb variats formats d’obres recents, així com obres d’anys passats.
Hi podem observar la coherència en la trajectòria i descobrir un món lúdic ple de vida.

Poguera ser que l’encanteri de les llunes us trasllade a un gaudi compartit amb la Carmen Garcia Gordillo.

Alzira, 2023. Sales Prats Gràcia, comissària de l’exposició.

 

 

A veces nuestro equilibrio es como el de la luna, se llena y se vacía, pletórica o triste,todo ocurre, todo cambia, todo vuelve.                         

Carmen Garcia Gordillo

La sombra de la luna, el goce creativo de Carmen García.

Luna que conmueve y acompaña, símbolo del cambio, del que muere para volver a nacer, para renovarse.
En esta exposición la luna y su sombra parecen el pretexto para la búsqueda de lo desconocido.
Para el talante de una artista con bagaje y personalidad inconfundible el trabajo parece ser un juego plácido de
armonía y reflexión.
Intuición y dejarse llevar por la energía creadora, a veces escondida, y descubrirla cómo en la otra cara de la luna, la que no se muestra, la que no enseñamos pero sostiene nuestra parte luminosa. Está claro que la pintora lo disfruta.
A lo largo de los años aparecen en sus obras diversas lecturas de la luna. LUNA NUEVA como el momento de parar el ritmo; LUNA CRECIENTE como la noche que gana claridad; LUNA LLENA como el momento de plenitud y vitalidad; LUNA MENGUANTE como el descenso de la luz que nos lleva al mundo de los misterios.
El disfrute creativo, con la presencia de la naturaleza y la calma en la pintura, se plasma también en la Carmen
ilustradora; lo que empezó con unos esbozos para ilustrar la edición de un libro evolucionó hacia trabajos brillantes editados por el Círculo de Lectores.
Compagina la pintura con la ilustración consiguiendo un reconocido trabajo en publicaciones extranjeras especializadas en cuestiones relacionadas con la naturaleza y el yoga; además, son muy reconocibles los diseños de “calendarios lunares” que tendremos a nuestro alcance en esta exposición.
Tenemos en ‘La sombra de la luna’ casi un centenar de imágenes en un fantástico recorrido para despertar la mirada con la paleta tan personal de los colores creados a lo largo de sus tiempos, mezclada con la reconocible figuración, y os asegura un ritmo plácido en una exposición que presenta lienzos, cartones, papeles con variados formatos de obras recientes así como obras de años anteriores.
Podemos observar la coherencia en su trayectoria y descubrir un mundo lúdico lleno de vida.

Pudiera ser que el hechizo de las lunas os traslade a un goce compartido con Carmen García Gordillo.

Alzira, 2023. Sales Prats Gràcia, comisaria de la exposición.

 

Sometimes our evenness is like the Moon’s, it fills up, it empties; plethoric or sad,
everything happens, everything changes, everything comes back.
Carmen García Gordillo

The Moon’s shadow, Carmen Garcia’s creative blitheness.

A moon that moves and accompanies, symbol of change, from which it dies to be reborn, to be renewed. In this exhibition the Moon and its shadow look like the excuse for the search of the unknown.

For an artist’s mood with an unmistakable background and personality, work looks like a soothing game of harmony and reflection.

Intuition and letting oneself be carried away by the making energy, sometimes hidden, and discover it like the other side of the Moon, the one that never shows itself, the one we don’t show but it holds our luminous part. It’s blatant the painter enjoys it.

Through the years, several readings of the Moon show up in her work. NEW MOON as the time to take a break; CRESCENT MOON as the night that gains clarity; FULL MOON as the time of fullness and vitality; WAXING MOON as the descent of the light that carries us in the world of mysteries.

The creative liking, with the presence of nature and calmness in the paintings, is also embodied in the illustrator Carmen; what began with some sketches to illustrate a book edition then evolved to brilliant works edited by the “círculo de lectores” (readers’ club).

She joins together painting with illustration, getting a recognized work in foreign releases that are specialized in questions related to nature and yoga; besides, the designs of “calendarios lunares” (Moon’s calendars) we’ll have within our grasp are very recognizable.

In ‘La sombra de la luna’ we have almost a hundred of pictures in a wonderful path to awaken our glance with its personal palette of the colors created throughout her time, mixed with recognizable figuration, and it guarantees a calm rhythm in an exhibition that presents canvases, cardboard, papers with varied formats of recent work as well as works from previous years.

We can notice the coherence in her trajectory and discover a playful world full of life.

The charm of the moons might move you to a shared liking with Carmen García Gordillo.

Alzira, 2023, Sales Prats Gràcia, curator of the exhibition.

 

Catálogo L’ombra de la lluna